Hulladékjog

A jogszabályok elérhetőek és letölthetőek a www.njt.hu oldalról

 

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

225/2015 (VIII.7) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet  az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

439/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyéről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet  a hulladékok jegyzékéről

Adatközlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

23/2003. (XII.29) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

445/2012 (XII.29) Korm rendelet elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

292/2013 (VII. 26.) korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díjak megfizetésének részletes szabályairól

385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

197/2014 (VIII.1) Korm rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

246/2014. (IX. 29. ) Korm. Rend. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének feltételeiről

369/2014 (XII.30.) Korm. Rend.  A hulladékká vált gépjárművekről

71/2015 (III.30.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

14/2015 (III.31.) Korm. Rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

310/2013 (VIII. 16) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

443/2013 (XI. 27) Korm rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet  a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

2000 évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet  az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

180/2007. (VII.3) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

1/2009 (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért, illetve igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

2013 évi CXL. Törtvény  a fémkereskedelemről

33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

2011. évi LXXXV. Tv. a környezetvédelmi termékdíjról

57/2013 (II.27) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

78/2007 (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

343/2011 Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.  tv. végrehajtásáról

14/2015 (III.31) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

1/2014 (III.4) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

A Kormány 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről szóló 1/2022. (I. 7.) ITM rendelet módosítása